Allmänna vilkor

Villkoren uppdaterades senast den 30.09.2022

1. Introduktion

Dessa villkor gäller för denna webbplats och för transaktioner relaterade till våra produkter och tjänster. Du kan vara bunden av ytterligare avtal relaterade till din relation med oss ​​eller några produkter eller tjänster som du får från oss. Om några bestämmelser i tilläggskontrakten strider mot några bestämmelser i dessa villkor, kommer bestämmelserna i dessa tilläggskontrakt att styra och ha företräde.

2. Bindning

Genom att registrera dig på, komma åt eller på annat sätt använda denna webbplats, samtycker du härmed till att vara bunden av dessa villkor som anges nedan. Enbart användningen av denna webbplats förutsätter kunskap och godkännande av dessa villkor. I vissa särskilda fall kan vi också be dig att uttryckligen samtycka.

3. Elektronisk kommunikation

Genom att använda denna webbplats eller kommunicera med oss ​​på elektronisk väg, samtycker du till och bekräftar att vi kan kommunicera med dig elektroniskt på vår webbplats eller genom att skicka ett e-postmeddelande till dig, och du samtycker till att alla avtal, meddelanden, avslöjanden och annan kommunikation som vi tillhandahålla dig att elektroniskt uppfylla alla juridiska krav, inklusive men inte begränsat till kravet att sådan kommunikation ska vara skriftlig.

4. Immateriella rättigheter

Vi eller våra licensgivare äger och kontrollerar all upphovsrätt och andra immateriella rättigheter på webbplatsen och data, information och andra resurser som visas av eller är tillgängliga på webbplatsen.

4.1 Alla rättigheter förbehålls

Om inte specifikt innehåll dikterar något annat, beviljas du inte en licens eller någon annan rättighet under upphovsrätt, varumärke, patent eller andra immateriella rättigheter. Detta innebär att du inte kommer att använda, kopiera, reproducera, utföra, visa, distribuera, bädda in i något elektroniskt medium, ändra, reverse engineering, dekompilera, överföra, ladda ner, överföra, tjäna pengar på, sälja, marknadsföra eller kommersialisera några resurser på denna webbplats i någon form, utan vårt skriftliga tillstånd i förväg, utom och endast i den mån annat föreskrivs i tvingande lagar (såsom citaträtt).

5. Tredjeparts egendom

Vår webbplats kan innehålla hyperlänkar eller andra referenser till andra parters webbplatser. Vi övervakar eller granskar inte innehållet på andra parters webbplatser som länkas till från denna webbplats. Produkter eller tjänster som erbjuds av andra webbplatser ska omfattas av de tillämpliga villkoren för dessa tredje parter. Åsikter som uttrycks eller material som visas på dessa webbplatser delas eller stöds inte nödvändigtvis av oss.

Vi kommer inte att vara ansvariga för någon sekretesspraxis eller innehåll på dessa webbplatser. Du bär alla risker som är förknippade med användningen av dessa webbplatser och eventuella relaterade tjänster från tredje part. Vi tar inte på oss något ansvar för förlust eller skada på vilket sätt som helst, hur det än orsakas, till följd av ditt avslöjande till tredje part av personlig information.

6. Ansvarsfullt bruk

Genom att besöka vår webbplats samtycker du till att använda den endast för de syften som är avsedda och som tillåts av dessa villkor, eventuella ytterligare avtal med oss ​​och tillämpliga lagar, förordningar och allmänt accepterade onlinepraxis och branschriktlinjer. Du får inte använda vår webbplats eller tjänster för att använda, publicera eller distribuera något material som består av (eller är länkat till) skadlig datorprogramvara; använda data som samlats in från vår webbplats för någon direkt marknadsföringsaktivitet, eller utföra några systematiska eller automatiserade datainsamlingsaktiviteter på eller i relation till vår webbplats.

Att delta i någon aktivitet som orsakar, eller kan orsaka, skada på webbplatsen eller som stör webbplatsens prestanda, tillgänglighet eller tillgänglighet är strängt förbjudet.

7. Innehåll som du har lagt upp

Vi kan tillhandahålla olika öppna kommunikationsverktyg på vår webbplats, såsom bloggkommentarer, blogginlägg, forum, anslagstavlor, betyg och recensioner och olika sociala medietjänster. Det kanske inte är möjligt för oss att granska eller övervaka allt innehåll som du eller andra delar eller skickar på eller via vår webbplats. Vi förbehåller oss dock rätten att granska innehållet och att övervaka all användning av och aktivitet på vår webbplats, och ta bort eller avvisa allt innehåll efter eget gottfinnande. Genom att publicera information eller på annat sätt använda några öppna kommunikationsverktyg som nämnts, samtycker du till att ditt innehåll kommer att följa dessa villkor och inte får vara olagligt eller olagligt eller inkräkta på någon persons juridiska rättigheter.

8. Inlämning av idéer

Skicka inte in några idéer, uppfinningar, verk av författarskap eller annan information som kan anses vara din egen immateriella egendom som du vill presentera för oss såvida vi inte först har undertecknat ett avtal om den immateriella egendomen eller ett sekretessavtal. Om du avslöjar det för oss utan ett sådant skriftligt avtal, ger du oss en världsomspännande, oåterkallelig, icke-exklusiv, royaltyfri licens att använda, reproducera, lagra, anpassa, publicera, översätta och distribuera ditt innehåll i befintliga eller framtida media .

9. Upphörande av användning

Vi kan, efter eget gottfinnande, när som helst ändra eller avbryta åtkomsten till, tillfälligt eller permanent, webbplatsen eller någon tjänst på den. Du samtycker till att vi inte kommer att vara ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för någon sådan ändring, avstängning eller avbrytande av din åtkomst till eller användning av webbplatsen eller något innehåll som du kan ha delat på webbplatsen. Du kommer inte att ha rätt till någon ersättning eller annan betalning, även om vissa funktioner, inställningar och/eller något innehåll som du har bidragit med eller har kommit att förlita dig på, försvinner permanent. Du får inte kringgå eller kringgå, eller försöka kringgå eller kringgå, några åtkomstbegränsningsåtgärder på vår webbplats.

10. Garantier och ansvar

Ingenting i det här avsnittet kommer att begränsa eller utesluta någon garanti enligt lag som det skulle vara olagligt att begränsa eller utesluta. Denna webbplats och allt innehåll på webbplatsen tillhandahålls “i befintligt skick” och “som tillgängligt” och kan innehålla felaktigheter eller typografiska fel. Vi frånsäger oss uttryckligen alla garantier av något slag, vare sig uttryckliga eller underförstådda, beträffande innehållets tillgänglighet, riktighet eller fullständighet. Vi lämnar ingen garanti för att:

denna webbplats eller vårt innehåll kommer att uppfylla dina krav;

denna webbplats kommer att vara tillgänglig på en oavbruten, snabb, säker eller felfri basis.

Ingenting på denna webbplats utgör eller är avsett att utgöra, juridisk, ekonomisk eller medicinsk rådgivning av något slag. Om du behöver råd bör du rådfråga en lämplig expert.

Följande bestämmelser i detta avsnitt kommer att gälla i den maximala utsträckning som tillåts av tillämplig lag och kommer inte att begränsa eller utesluta vårt ansvar i fråga om något som det skulle vara olagligt eller olagligt för oss att begränsa eller utesluta vårt ansvar. Under inga omständigheter kommer vi att hållas ansvariga för några direkta eller indirekta skador (inklusive eventuella skador för förlust av vinst eller inkomst, förlust eller korruption av data, programvara eller databas, eller förlust av eller skada på egendom eller data) som du eller någon tredje ådrar sig part, som härrör från din åtkomst till eller användning av vår webbplats.

Förutom i den utsträckning något tilläggsavtal uttryckligen anger annat, är vårt maximala ansvar gentemot dig för alla skador som uppstår till följd av eller relaterade till webbplatsen eller produkter och tjänster som marknadsförs eller säljs via webbplatsen, oavsett formen av rättsliga åtgärder som medför ansvar ( oavsett om det är i kontrakt, rättvisa, försumlighet, avsett beteende, skadestånd eller annat) kommer att begränsas till det totala priset som du betalade till oss för att köpa sådana produkter eller tjänster eller använda webbplatsen. En sådan gräns kommer att gälla sammantaget för alla dina anspråk, åtgärder och orsaker till åtgärder av alla slag och karaktär.

11. Sekretess

För att komma åt vår webbplats och/eller tjänster kan du behöva lämna viss information om dig själv som en del av registreringsprocessen. Du samtycker till att all information du tillhandahåller alltid kommer att vara korrekt, korrekt och uppdaterad.

Vi har utvecklat en policy för att hantera eventuella integritetsproblem du kan ha. För mer information, se vår integritetspolicy och vår cookiepolicy.

12. Tillgänglighet

Vi är engagerade i att göra innehållet vi tillhandahåller tillgängligt för personer med funktionsnedsättning. Om du har ett funktionshinder och inte kan komma åt någon del av vår webbplats på grund av ditt funktionshinder ber vi dig att ge oss ett meddelande inklusive en detaljerad beskrivning av problemet du stötte på. Om problemet är lätt identifierbart och lösbart i enlighet med industristandardiserade IT-verktyg och tekniker kommer vi att lösa det omgående.

13. Exportrestriktioner / Laglig efterlevnad

Åtkomst till webbplatsen från territorier eller länder där innehållet eller köp av de produkter eller tjänster som säljs på webbplatsen är olagligt är förbjudet. Du får inte använda denna webbplats i strid med Finlands exportlagar och förordningar.

14. Uppdrag

Du får inte överlåta, överföra eller lägga ut några av dina rättigheter och/eller skyldigheter enligt dessa villkor, helt eller delvis, till någon tredje part utan vårt skriftliga medgivande i förväg. Alla påstådda överlåtelser som bryter mot detta avsnitt kommer att vara ogiltiga.

15. Brott mot dessa villkor

Utan att det påverkar våra andra rättigheter enligt dessa villkor, om du bryter mot dessa villkor på något sätt, kan vi vidta sådana åtgärder som vi anser lämpliga för att hantera intrånget, inklusive tillfälligt eller permanent avstängning av din åtkomst till webbplatsen, kontakta din internetleverantör att begära att de blockerar din åtkomst till webbplatsen och/eller vidtar rättsliga åtgärder mot dig.

16. Force majeure

Med undantag för skyldigheter att betala pengar enligt detta, kommer ingen fördröjning, underlåtenhet eller underlåtenhet av någon av parterna att utföra eller iaktta någon av sina skyldigheter nedan att anses vara ett brott mot dessa villkor om och så länge som sådan försening, underlåtenhet eller underlåtenhet uppstår av någon orsak som ligger utanför den partens rimliga kontroll.

17. Indemnification

You agree to indemnify, defend and hold us harmless, from and against any and all claims, liabilities, damages, losses and expenses, relating to your violation of these Terms and conditions, and applicable laws, including intellectual property rights and privacy rights. You will promptly reimburse us for our damages, losses, costs and expenses relating to or arising out of such claims.

18. Waiver

Failure to enforce any of the provisions set out in these Terms and Conditions and any Agreement, or failure to exercise any option to terminate, shall not be construed as waiver of such provisions and shall not affect the validity of these Terms and Conditions or of any Agreement or any part thereof, or the right thereafter to enforce each and every provision.

19. Language

These Terms and Conditions will be interpreted and construed exclusively in Finnish, Swedish and English. All notices and correspondence will be written exclusively in that language.

20. Entire agreement

These Terms and Conditions, together with our privacy statement and cookie policy, constitute the entire agreement between you and Signwell in relation to your use of this website.

21. Updating of these Terms and conditions

We may update these Terms and Conditions from time to time. It is your obligation to periodically check these Terms and Conditions for changes or updates. The date provided at the beginning of these Terms and Conditions is the latest revision date. Changes to these Terms and Conditions will become effective upon such changes being posted to this website. Your continued use of this website following the posting of changes or updates will be considered notice of your acceptance to abide by and be bound by these Terms and Conditions.

22. Choice of Law and Jurisdiction

These Terms and Conditions shall be governed by the laws of Finland. Any disputes relating to these Terms and Conditions shall be subject to the jurisdiction of the courts of Finland. If any part or provision of these Terms and Conditions is found by a court or other authority to be invalid and/or unenforceable under applicable law, such part or provision will be modified, deleted and/or enforced to the maximum extent permissible so as to give effect to the intent of these Terms and Conditions. The other provisions will not be affected.

23. Contact information

This website is owned and operated by Signwell.

You may contact us regarding these Terms and Conditions through our contact page.

24. Download

You can also download our Terms and Conditions as a PDF.

Beställ vårt nyhetsbrev

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.